Nasze projekty inwestycyjne

slider img
 • LIPSKO

 • Nazwa: Projekt i budowa obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79

 • Zamawiający: Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad GDDKiA Oddział w Warszawie

 • Zakres: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i budowa obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79”

 • Wartość kontraktu: 110 mln zł

 • Termin: 10.12.2021 - 10.05.2024 r.

Zakres rzeczowy Zadania inwestycyjnego:

 • budowę drogi krajowej, obwodnicy Lipska,

 • przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą krajową,

 • budowę dodatkowych jezdni, — zlokalizowanych w pasie drogowym drogi krajowej,

 • budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,

 • obiekty inżynierskie w ciągu drogi krajowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą krajową,

 • system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne,

 • urządzenia ochrony środowiska, w szczególności: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronnym,

 • przebudowę kolidujących urządzeń sieci istniejącej infrastruktury,

 • wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, rozbiórkę elementów dróg, przepustów i innych,

 • sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego,

 • oświetlenie drogowe,

 • organizację ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

 • oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,

 • po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe — wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę,

 • wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy,


slider img
slider img
slider img
 • SZCZEPANOWICE

 • Nazwa: Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa, odcinek: węzeł Miechów (bez węzła) – węzeł Szczepanowice (bez węzła)”

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kraków

 • Zakres: Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, budowie w/w odcinka oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

 • Wartość kontraktu: 162 440 189,84 zł

 • Termin: Luty 2021 r. - Lipiec 2024 r.

Zakres rzeczowy Zadania inwestycyjnego:

 • Zaprojektowanie dwujezdniowej drogi ekspresowej, drogi S7 o długości ok. 5,33 km od węzła Miechów (bez węzła) do węzła Szczepanowice (bez węzła) wraz z obiektami inżynierskimi, towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, tj. opracowanie dokumentacji projektowej,

 • Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymaganych prawem wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji, w tym niezbędnych zmian wydanych wcześniej decyzji administracyjnych,

 • Wybudowanie drogi ekspresowej jw. wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą,

 • Opracowanie dokumentacji powykonawczej,

 • Uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi ekspresowej na odcinku jw.


slider img
slider img
slider img
slider img
slider img
slider img
slider img
slider img
slider img
slider img
slider img
slider img
slider img
slider img
slider img
slider img
slider img
slider img
 • MOCZYDŁO

 • Nazwa: Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej nr 7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa odcinek: Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) – węzeł Miechów (z węzłem).

 • Zamawiający: Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa

 • Zakres: W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa (po dwa pasy ruchu oraz rezerwa na trzeci pas) na odcinku Moczydło - węzeł Miechów o długości ok. 18,7 km. Wybudowane zostaną dwa węzły drogowe: Książ i Miechów, 24 obiekty inżynierskie, 20 przepustów o funkcji ekologicznej i dwa miejsca obsługi podróżnych: MOP Giebułtów przy jezdni w kierunku Kielc oraz MOP Małoszów w kierunku Krakowa.

  Na granicy Małoszowa i Giebułtowa w gminie Książ Wielki powstanie najdłuższa na tym odcinku estakada (ponad 600 m), która będzie pełniła także funkcję przejścia dla zwierząt. Przebudowana zostanie istniejąca sieć dróg, powstaną drogi dojazdowe obsługujące tereny przyległe do pasa drogowego.

 • Wartość kontraktu: 752 mln zł

 • Termin: Kwiecień 2020 – Czas zakończenia to 31 miesięcy od daty rozpoczęcia

Zakres rzeczowy Zadania inwestycyjnego:

 • Opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych warunków, uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji, w tym zaprojektowanie i wykonanie badań geologicznych/geotechnicznych których potrzeba wynika z dokumentów kontraktowych (PFU) oraz potrzeb projektowych,

 • Roboty przygotowawcze,

 • Roboty drogowe w zakresie:

 • Budowę obiektów inżynierskich,

 • Budowę przepustów drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej,

 • Przebudowę cieków wodnych oraz istniejących urządzeń melioracyjnych.,

 • Wykonanie urządzeń ochrony środowiska.

 • Wykonanie wszelkich robót związanych z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją (w tym budynków i budowli),

 • Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i inne,

 • Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy, w tym zimowe utrzymanie,

 • Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia drogi ekspresowej do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z remontem nawierzchni dróg przekazywanych samorządom po oddaniu drogi ekspresowej do użytkowania i zmianą organizacji ruchu,

 • Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy,

 • Wykonanie wszelkich innych robót i opracowań jakie okażą się niezbędne dla zoptymalizowania i zrealizowania inwestycji,

 • Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.


slider img
slider img
slider img
slider img
slider img
slider img
slider img
slider img
slider img
slider img
slider img
slider img
slider img
slider img
slider img
slider img
slider img
slider img
slider img
slider img
slider img
slider img
 • IŁŻA

 • Nazwa: Kontynuacja projektowania i budowa obwodnicy Iłży w ciągu Drogi krajowej nr 9

 • Zamawiający: GDDKiA Oddział w Warszawie

 • Zakres: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na stacji Idzikowice

 • Wartość kontraktu: 185 mln zł

 • Termin: Październik 2018 r. - Sierpień 2022 r.

Zakres inwestycji:

 • budową drogi krajowej nr 9;

 • budową węzłów drogowych: Iłża Północ i Iłża Południe;

 • przebudową istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą krajową;

 • budowę dróg innych niż droga krajowa;

 • budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów;

 • budową obiektów inżynierskich w ciągu drogi krajowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą krajową;

 • budową systemu odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne;

 • budową urządzeń ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń;

 • budową infrastruktury dla potrzeb obiektów przy drodze krajowej zlokalizowaną w ciągu drogi krajowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetlenie, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne;

 • przebudową kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych , kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych;

 • przebudową układu linii kolei wąskotorowej Starachowice Wschodnie – Iłża (odcinek Pastwiska – Błaziny Dln.),

 • wyburzeniami budynków i obiektów budowlanych;

 • budową sieci teletechnicznej na potrzeby Zamawiającego;

 • budową oświetlenia drogowego;

 • budową urządzeń BRD: oznakowanie drogi krajowej i dróg związanych, bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie drogi krajowej,

 • rekultywacją terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy po zakończeniu Robót.


slider img
slider img
slider img
slider img
slider img
slider img
slider img
slider img
slider img
slider img
slider img
slider img
slider img
slider img
slider img
 • STOKROTKA

 • Nazwa: Budowa Budynku Usługowo-Handlowo-Magazynowego z Miejscami Parkingowymi i Pylonem Reklamowym w Radomiu przy ulicy Kieleckiej – sklep sieci Stokrotka

 • Zamawiający: Inwestor prywatny

 • Zadanie: Inwestycja polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, budowie w/w obiektu oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

 • Termin: 5 Marzec 2021 r. - 31 Sierpień 2021 r.

Zakres rzeczowy Zadania inwestycyjnego:

 • Pełna obsługa formalno-prawna przy zakupie nieruchomości komercyjnej.

 • Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymaganych prawem wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji.

 • Przygotowanie szczegółowej wyceny na podstawie projektu wykonawczego.

 • Zarządzanie budową:

  1. negocjacje z wykonawcami, rekomendacje i wyłonienie wykonawców poszczególnych zakresów robót.

  2. udział w pracach przygotowawczych na terenie budowy, powiadomienie właściwych organów o terminach robót budowlanych, uzyskanie oświadczeń i pozwoleń, nadzór kosztowo-techniczny na etapie wykonawstwa.

  3. nadzorowanie realizacji robót, odbiór robót oraz obsługa gwarancyjna, kontrola obiektu przed odbiorem, odbiór i weryfikacja dokumentacji powykonawczej, rozliczenie końcowe robót z każdym z wykonawców. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

  4. nadzór nad usuwaniem usterek w okresie gwarancji, uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych, nadzór nad usunięciem usterek stwierdzonych w czasie przeglądu.


slider img
slider img
slider img
slider img
slider img
slider img
slider img
 • IDZIKOWICE

 • Nazwa: Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II

 • Zamawiający: PKP Polskie Koleje Państwowe

 • Wartość kontraktu: 159 mln zł

 • Termin: Luty 2018 r. - Czerwiec 2020 r.

Zakres inwestycji:

 • Przekazanie i zagospodarowanie placu budowy,

 • Usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą nadziemną i podziemną,

 • Budowa nastawni dysponującej wraz z infrastrukturą,

 • Budowa układu drogowego w rejonie nastawni,

 • Przebudowa układu torowowego stacji Idzikowice wraz z remontem odwodnienia,

 • Przebudowa sieci trakcyjnej, urządzeń i sieci srk oraz teletechnicznych i energetycznych oraz przebudowa przepustów, zgodnie z przyjętym przez wykonawcę fazowaniem robót torowych,

 • Rozbiórka obiektów kubaturowych,

 • Budowa posterunku nr 12,

 • Budowa budynku grupy awaryjnej


slider img
slider img
slider img
slider img
slider img
 • BIBLIOTEKA PIONKI

 • Nazwa: Świadczenie przez Inżyniera Kontraktu usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją realizowaną przez Bibliotekę Pedagogiczną w Radomiu pn. „Przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach szansą na aktywizację i integrację społeczną”

 • Zamawiający: Województwo Mazowieckie

 • Zakres: Modernizację i zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach opisaną Dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przedmiarami robót oraz Audytem energetycznym.

 • Wartość kontraktu: 4,5 mln zł

 • Termin: Październik 2017 r. - Sierpień 2018 r.

Zakres inwestycji (zakres rzeczowy Zadania inwestycyjnego):

 • roboty ziemne;

 • betonowanie, zbrojenia;

 • tynkowanie zwykłe, suche tynki G-K, tynki szlachetne i renowacyjne;

 • układanie płytek na ścianach i podłodze;

 • roboty murarskie i malarskie;

 • wykonywanie pokrycia dachowego;

 • hydroizolacje przeciwwilgociowe;

 • hydroizolacje iniekcja;

 • stolarka budowlana;

 • wymiana instalacji wewnętrznych i zewnętrznych

 • wymiana instalacji elektrycznych

 • prace związane z drogami i chodnikami.

PFR 1.0